PRALINASKAR

Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg

Chocolattes val - 12 bitar

249 kr
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg

Pralinask - 12 bitar

249 kr
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg

Chocolattes val - 16 bitar

329 kr
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 12 bitar - Chocolatte Helsingborg

Chocolattes val - 12 bitar

249 kr
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 12 bitar - Chocolatte Helsingborg

Pralinask - 12 bitar

249 kr
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Chocolattes val - 16 bitar - Chocolatte Helsingborg

Chocolattes val - 16 bitar

329 kr
Pralinask 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 16 bitar - Chocolatte Helsingborg
Pralinask 16 bitar - Chocolatte Helsingborg

Pralinask - 16 bitar

329 kr